Mohammad Omary

Professor of Chemistry
CHEM 384
940-369-2443
omary@unt.edu